Pečovatelská služba

Veřejný závazek

Druh služby: pečovatelská služba

Kontaktní adresa a centrální místo pro poskytování informací: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, tel. 241713575, 241470055

Formy a provozní doba služby:

- terénní (úkony pečovatelské služby realizované v domácnostech klientů, dovoz obědů) denně, v pracovní dny, v době od 7,30 – 16,00 hod

- ambulantní (výdej obědů pro klienty pečovatelské služby ve výdejnách) denně, v pracovní dny, v době od 11,30 -13,00 hod, středisko osobní hygieny (denně v pracovní dny 10,00 -14,00 hod).

Místo poskytování služby:

Pečovatelská služba je poskytována:

• v domácnostech občanů bydlících na území městské části Praha 12 a městské části Praha Libuš (provozní doba denně v pracovní dny 7,30 – 16,00 hod.)

• v prostorách Domu s pečovatelskou službou Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

• ve Středisku osobní hygieny, ul. Zárubova 971, 142 00 Praha 4 (provozní doba denně v pracovní dny 10,00 – 14,00 hod., nutné se předem objednat na tel. č. 241471270 nebo 241471554)

• ve výdejnách obědů pro seniory umístěných na adresách Olbramovická 703/9, Praha 4, Pod Sady 170, Praha 4 (provozní doba denně v pracovní dny 11,30 – 13,00 hod.)

• při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby, do střediska osobní hygieny a zpět.

Kapacita služby: 310 osob

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je přispět k tomu, aby osoby, které patří do cílové skupiny a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, mohly co možná nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a žít navyklým způsobem života.

Cíle

- individuálně nastavenou službou usnadnit uživatelům život v jejich přirozeném prostředí, (procento naplnění 100 %, způsoby ověření: existence individuálních plánů, stanovení a pravidelné vyhodnocování osobního cíle)

- spolupracovat s rodinou a dalšími poskytovateli sociálních služeb využívanými klientem tak, aby byla oddálena doba nezbytnosti jeho odchodu do pobytového zařízení typu domova seniorů, domova se zvláštním režimem (procento naplnění 80 %, způsoby ověření: počet uživatelů s dalšími poskytovateli sociální služby, počet osob setrvávajících doma, počet uživatelů odcházejících do domova seniorů)

- spokojenost uživatelů služby (procento naplnění: 95 %, způsoby ověření: dotazník, počty stížností)

Cílová skupina

- senioři (osoby od 65 let věku) a osoby se zdravotním postižením starší 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby,

- senioři (od 65 let) a osoby se zdravotním postižením starší 60 let, kteří mají úplnou ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim zajistí rodinní příslušníci nebo jiné osoby,

- rodiny s trojčaty či vícerčaty ve věku do 4 let.

Službu nelze poskytnout v těchto případech

• máme-li naplněnou kapacity služby

• osobě, které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před její žádostí smlouvu z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy

• zájemci, který nepatří do cílové skupiny

Principy poskytování služby:

Profesionalita při poskytování služby:

Přímou péči zajišťují pracovníci, jejichž kvalifikace odpovídá požadavkům zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jsou podrobně seznámeni se všemi pracovními postupy a vnitřními pravidly používanými při poskytování služby. Aktivně se podílejí na udržení a zvýšení své odborné úrovně.

Zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi:

Při poskytování služby je respektována hodnota každého člověka bez ohledu na jeho původ, pohlaví, vzdělání, společenské postavení, materiální zajištění, sexuální orientaci, náboženství, … Při jednání s klienty se zásadně užívá vykání a oslovování pane, paní + příjmení. Individuálním plánem poskytování služby jsou dohodnuty postupy zajišťující respektování studu klienta např. při úkonech osobní hygieny, … O klientech se nehovoří v přítomnosti cizí osoby, osobní údaje klienta jsou chráněna.

Respektování individuálních potřeb a názorů klienta v souladu s možnostmi nabízené služby:

Při poskytování služby zařízení respektuje individuální postoje uživatele k nejrůznějším oblastem života. Respektujeme jeho rozhodnutí, nemanipulujeme s ním a poskytujeme čas na získání rovnováhy nutné pro rozhodování. Oblasti, ve kterých nelze respektovat názory klienta jsou přesně vymezeny.

Diskrétnost:

Pracovníci dodržují mlčenlivost vztahující se na všechny skutečnosti, které poznají v souvislosti s výkonem práce. Skutečnosti svěřené jedním klientem pracovníkovi zůstanou pro ostatní klienty utajené. Uživatel sám rozhodne o tom, které informace o své osobě chce sdílet a s kým. Pracovníci tato přání respektují.


Základní činnosti pečovatelské služby:


- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Patří sem pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, přesunech z lůžka na vozík

- Pomoc při osobní hygieně. Jedná se o pomoc při koupeli, základní péči o vlasy, nehty, pomoc při použití WC.

- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Konkrétně jde o pomoc při přípravě jídla a pití, přípravu a podání jídla a pití, dovoz nebo donášku jídla, pomoc při zajištění stravy.

- Pomoc při zajištění chodu domácnosti, která obnáší pomoc při běžném úklidu, údržbě domácnosti, při zajištění velkého úklidu, donášku vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla.

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, které v sobě zahrnuje doprovázení k lékaři, na úřady státní správy.

Jak postupovat v případě zájmu o zavedení pečovatelské služby:

1. vyplnit žádost o poskytování služby

Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese Olbramovická 703, Praha 4 nebo elektronicky na těchto stránkách,

2. podat žádost

Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na výše uvedenou adresu. Na žádosti zkontrolujte kontaktní telefon, nutný pro dohodnutí termínu sociálního šetření.

3. podrobit se sociálnímu šetření

Sociální pracovnice dohodne se žadatelem termín sociálního šetření v místě jeho bydliště, kde dojde k dojednání služby a přípravě písemné smlouvy. Dohodnuté podmínky poskytování služby jsou následně potvrzeny v písemně uzavřené smlouvě.

Doporučované jídlonosiče pro dovoz obědů

Jídlonosič č.1
Jídlonosič č.2
Jídlonosič č.3

Dokumenty ke stažení

Ceník
Smlouva
Žádost o poskytování služby
Žádost o byt zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, Olbramovická 703, Praha 4


Žádost