Pečovatelská služba

Kontaktní adresa a centrální místo pro poskytování informací: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, tel. 241713575, 241470055


Formy služby:

- terénní (úkony pečovatelské služby realizované v domácnostech klientů, dovoz obědů) denně, v pracovní dny, v době od 7,30 – 16,00 hod
- ambulantní (výdej obědů pro klienty pečovatelské služby ve výdejnách) denně, v pracovní dny, v době od 11,30 -13,00 hod, středisko osobní hygieny (denně v pracovní dny 10,00 -14,00 hod)

Místa poskytování služby:

terénní forma: byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703, Praha 4, byty uživatelů služby na území městské části Praha 12

ambulantní forma: výdejny obědů na adresách: Olbramovická 703, Praha 4, (tel.: 241713575), Pod Sady 170, Praha 4, Středisko osobní hygieny Zárubova 971, Praha 4, tel: 241471554

Úřední hodiny pro veřejnost:

denně v pracovní dny 7,30 – 18,00, přítomnost všech pracovníků zaručená vždy v pondělí a ve středu 7,30-15,30 hodin

Pracovní tým:

ředitelka organizace, koordinátorka pečovatelské služby, sociální pracovnice, pracovníci rozvozu obědů, majitelka a pracovnice smluvní agentury Ivona Bucharová
Kapacita služby: 310 osob


Poslání služby:

1) Nabídnout a poskytnout takovou podporu a pomoc osobám, které z důvodu věku a zdravotního stavu jsou závislé na pomoci druhé osoby, která přispěje k tomu, aby mohly setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí a žít navyklým způsobem života.

Ve spolupráci s rodinou či dalším poskytovatelem sociální služby dle individuální dohody a aktuálních potřeb poskytnout pomoc a péči především seniorům, to je osobám v důchodovém věku, kteří jsou převážně závislí na pomoci druhé osoby.

Cíle služby:

- podpora soběstačnosti klienta, snaha o udržení důstojnosti jeho života

- spokojenost uživatelů služby (způsoby ověřování: rozhovory s klienty, dotazníky zadávané každému klientovi, který službu končí, ankety zadávané 1x ročně všem klientům služby)

- zvýšení kvality poskytované služby ( dodržování standardů kvality, revize)

Způsoby poskytování služby:

- úkony pečovatelské služby poskytované v domácnostech klientů

- úkony pečovatelské služby realizované v bytech zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou

- úkony péče ve středisku osobní hygieny

- rozvoz obědů do domácností klientů

- ambulantní výdej obědů ve výdejnách obědů

- základní poradenství

- úkony pečovatelské služby poskytované v domácnostech, kde se narodila trojčata

Úkony poskytované služby se rozumí:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání,

- pomoc při pohybu ve vnitřním prostředí, pomoc při osobní hygieně – pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC,

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, dovoz jídla, zajištění stravy,

- pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, údržba spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla,

- zprostředkování kontaktu e společenským prostředím – doprovázení k lékaři, na úřady


Principy služby:

- kvalita, odbornost a empatie

- respektování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi

- respektování individuálních potřeb a přání v souladu s možnostmi nabízené služby

Cílová skupina:

- Senioři, občané s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 starší 65 let věku a soby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 starší 60 let, kteří z důvodu věku a z důvodu svého zdravotního stavu či nepříznivé sociální situace potřebují pomoc druhé osoby, jež jim umožní zůstat ve vlastním domácím prostředí a se současnou podporou vlastní rodiny nebo přátel využívat běžně dostupné služby.

- rodiny, kde se současně narodily tři a více dětíNegativní vymezení cílové skupiny:


Službu nelze poskytovat v následujících případech:

- občan požaduje službu, kterou organizace neposkytuje nebo občan nespadá do cílové skupinyDoporučený postup v případě zájmu o zavedení pečovatelské služby:


1. vyplnění žádosti


Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese Olbramovická 703, Praha 4 nebo elektronicky na těchto stránkách


2. podání žádosti


Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na výše uvedenou adresu. Na žádosti zkontrolujte kontaktní telefon, nutný pro dohodnutí termínu sociálního šetření.


3. sociální šetření


Sociální pracovnice dohodne se žadatelem termín sociálního šetření v místě jeho bydliště, kde dojde k dojednání služby. Dohodnuté podmínky poskytování služby jsou následně potvrzeny v písemně uzavřené smlouvě.


Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241713575, 241470055.


Dokumenty ke stažení

Ceník
Smlouva
Žádost o poskytování služby
Žádost o byt zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, Olbramovická 703, Praha 4


Žádost