Sociálně ošetřovatelské centrum

Druh služby: služba sociální péče, odlehčovací služby

Forma služby: pobytová, ambulantní

Místo poskytování služby: Zárubova 971, 142 00 Praha 4,
tel.: 241471554, 241471270

Provozní doba: nepřetržitá

Kapacita: 40 klientů (ambulantní forma max. 4 klienti,
dle kapacity pobytové služby), 10 jednolůžkových pokojů,
10 dvoulůžkových pokojů, dva pětilůžkové pokoje

Poslání zařízení:

Poskytovat časově omezenou pobytovou sociální službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu, o které je jinak pečováno rodinou nebo terénní sociální službou v místě jejich bydliště. V rámci pobytu vytvářet klidné prostředí připomínající v maximálně možné míře bezpečí domova, udržovat případně zlepšit míru soběstačnosti uživatele, zapojovat klienta do rozhodování o vlastní osobě s plnou odpovědností za důsledky svého chování.

Cíle služby:

Dlouhodobé: spokojenost uživatelů služby (způsoby ověřování: rozhovory s klienty, dotazníky zadávané každému klientovi, který ze zařízení odchází, ankety zadávané 1x ročně všem klientům v zařízení)
zvýšení kvality poskytované služby (aplikace nápravných opatření, striktní dodržování standardů kvality, revize)

Způsoby poskytování služby:

- krátkodobé pobyty s cílem rekonvalescence uživatele po operaci či hospitalizaci

- krátkodobé či delší pobyty po dobu nepřítomnosti osoby, která běžně o klienta pečuje

- dočasné pobyty s max. dobou pobytu 6 let, kdy klient čeká na přijetí do domova seniorů

- omezeně denní pobyty pro doplnění kapacity zařízení

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby:

- poskytnutí ubytování včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby, oprav, úklidu

- poskytnutí stravy – celodenní dietní stravování připravované vlastní kuchyní

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro ni

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- sociálně terapeutické činnosti

- aktivizační činnosti (pracovní terapie, rehabilitace
a doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže, ..)

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cílová skupina:

- Senioři, občané s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 starší 65 let věku a soby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12 starší 60 let, kteří nemají dostatek sil starat se o sebe sami v místě bydliště a to i za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb

- senioři převážně nebo úplně závislí na pomoci druhé osoby při uspokojování všech základních životních potřeb

Přednost při umístění mají osoby s trvalým bydlištěm na území MČ

Negativní vymezení cílové skupiny:

- soběstační senioři

- senioři naplňující ustanovení §36 vyhlášky 505/2006 Sb.


To jsou:

- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci,

- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci,

- osoby, jejichž chování by z důvodu duševní nemoci závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


- ososby se zdravotním postižením ve věku nad 60 let

Principy služby:

- profesionalita při poskytování služby

- zachování lidské důstojnosti a diskrétnosti v přístupu ke klientovi

- respektování individuálních potřeb a názorů klienta v souladu s možnostmi nabízené služby

- poskytování služby na základě platných zákonů
a právních norem

Doporučený postup v případě zájmu o službu:

1. vyplnění žádosti
Tiskopis žádosti je možné získat osobně na adrese zařízení (Zárubova 971, Praha 4) nebo na ředitelství organizace Olbramovická 703, Praha 4 případně rovněž elektronicky na těchto stránkách stisknutím hesla

2. podání žádosti
Vyplněnou a žadatelem podepsanou žádost je třeba doručit na adresu zařízení.

3. jednání o službě
V případě volné kapacity je zahájeno jednání se sociální pracovnicí, při kterém jsou dohodnuty podmínky poskytování služby a následně je uzavřena písemná smlouva.

Bližší informace lze získat telefonicky na čísle 241471554.Dokumenty ke stažení

Ceník

Žádost o poskytnutí služby