Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku

Zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4 (dětská skupina)

Dne 30. dubna 2020 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijímány dle kritérií pro zápis do Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku schválených usnesením rady městské části Praha 12 č. R-013-015-15 ze dne 26.3. 2015.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení přihlášek v kontextu schválených kritérií.

Předběžný termín – konec května 2020. Termín zveřejnění i počet volných míst v našem zařízení je vázán na ukončení a výsledky zápisu dětí do mateřských škol. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 24.8. 2020 od 16,00 hod. v oddělení Krteček.

V Praze dne 27.1. 2019
PaedDr. Marie Mandíková, CSc.

 

Upozornění pro rodiče

Z důvodu čerpání řádných dovolených bude provoz tohoto zařízení přerušen v době od 13. 7. do 7. 8. 2020.

 
 


 
 

Registrační čísla projektů:
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000353
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000354
 
 

Od 1.1. 2017 jsou v zařízení realizovány projekty Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12 a Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12, jejichž cílem je rozšíření služeb péče o děti v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
Projekty jsou realizovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu ČR a jsou spolufinancovány Evropskou Unií.

Dokument ke stažení
 
 

 

Název právního subjektu: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
IČ: 708 82 169
Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

Název organizační jednotky: Oddělení péče o děti mladšího než předškoního věku

 

Základní informace:

 

tel. 241761180

 

Adresa: Jordána Jovkova 3253, 143 00 Praha 4

 

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hodin

 

Kapacita: 38 dětí

 

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem: zajištění komplexní celodenní či krátkodobé péče o děti ve věku od 12 měsíců do 3 roků věku.

 

Styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty
Podání informace kdykoli v době provozu, telefonní spojení: 241761180

 

Vedoucí sestra: Martina Kotková

 

Cíle služby

 

Celodenní komplexní péče o děti ve věku od 12 měsíců do 3 roků v době, kdy jejich rodiče nejsou schopni zajistit péči vlastními silami. Poskytování péče v příjemném, zdravém, citově a esteticky podnětném prostředí, s použitím kvalifikovaného personálu.

 

Realizace věku přiměřené výchovné a ošetřovatelské péče se zaměřením na nácvik základních návyků, zvládání věku přiměřených denních aktivit, jemné a hrubé motoriky, rozvoj myšlení dětí dle stupně ontogenetického vývoje. Zajištění celodenního stravování dětí odpovídajícího principům zdravé výživy. Edukace rodičů v péči o děti, jejich stravování, poradenská činnost související s výchovou dětí a péčí o ně. Socializace dětí. Pomoc rodinám, v nichž se současně narodily 3 a více dětí.

 

Způsoby poskytování služeb:

 

- pravidelná každodenní docházka dítěte do zařízení

 

- krátkodobé hlídání dětí v době, kdy rodiče nejsou schopni péči o dítě zajistit vlastními silami

 

- pomoc dětské zdravotní sestry či pěstounky v rodině

 

- poradenství

 

Rozsah služby

 

- celodenní stravování odpovídající požadavkům zdravé výživy (příprava stravy ve vlastní kuchyni)

 

- poskytování sociálně ošetřovatelské péče dětem

 

- poskytování výchovné péče

 

- poradenství

 

- osobní hygiena – zajištěna jako prvek přímé ošetřovatelské péče

 

- praní prádla – ústavního i dětského

 

- úklid prostor personálem zařízení

 

- zdravotní péče – zajištěna kontaktem s pediatrem, v akutních případech lékařská pohotovost

 

Cílová skupina klientů:

 

- rodiče s dětmi ve věku od 12 měsíců do 3 roků, kteří jsou zaměstnáni nebo nejsou schopni po určitou dobu zajistit péči o dítě vlastními silami,

 

- rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí

 

- rodiče se zdravotním handicapem, který může negativně ovlivnit vývoj dítěte (hluchoněmost,..)

 

- děti studujících
 
Dokumenty ke stažení
Ceník
Kritéria pro přijetí